Dự án: An toàn cháy

Tên dự án
An toàn cháy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
An toàn cháy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 92
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An toàn cháy - Từ vựng
  • Thử cháy - Cửa ngăn khói và cửa sập - Phần 1: Thử thoát nhiệt môi trường và nhiệt trung bình
  • Thử cháy cho cấu kiện và tòa nhà - Thử cháy khi lắp đặt dịch vụ - Phần 1: Bịt rò rỉ
  • Thử cháy cho cấu kiện và tòa nhà - Thử cháy khi lắp đặt dịch vụ - Phần 2: Bịt nối theo đường
  • Bật lửa - Yêu cầu về an toàn.
  • Bật lửa tiện ích - Yêu cầu về an toàn.
  • FB Chat.txt