Dự án: Logistics

Tên dự án
Logistics
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Logistics
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 104
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Logistics - thuật ngữ, định nghĩa liên quan tới dịch vụ vận tải.
  • Logistics - đánh giá tác động của môi trường đến chuỗi vận tải hàng hoá
  • Logistics - Chuỗi dịch vụ vận tải hàng hóa - Hệ thống khai báo các điều kiện hoạt động
  • Logistics - Dịch vụ vận tải - Quy tắc thực hành cung cấp dịch vụ
  • Logistics - Đơn vị vận chuyển đa phương thức – Dấu hiệu nhận biết
  • FB Chat.txt