Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet trong IPv6 (ICMP v6)
  • Trung tâm dữ liệu
  • Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ứng dụng đặc trưng của ngành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001- Các yêu cầu"
  • Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn- Hướng dẫn cho việc phân tích và giải thích bằng chứng số