Dự án: Cơ khí

Tên dự án
Cơ khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ CÔNG THƯƠNG
Lĩnh vực
Cơ khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Bộ Công Thương
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phun phủ nhiệt - Thuật ngữ và phân loại
  • Phun phủ nhiệt - Các chi tiết có lớp phun nhiệt - Điều kiện kỹ thuật
  • Phun phủ nhiệt - Lớp phun nhiệt - Biểu diễn bằng kí hiệu trên các bản vẽ
  • Phun phủ nhiệt - Khuyến nghị đối với phun phủ nhiệt
  • Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Điều phối phun phủ nhiệt
  • FB Chat.txt