Dự án: Thủy sản

Tên dự án
Thủy sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Thuỷ sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giống cá nước ngọt ( Cá chiên, cá Anh vũ, cá chạch sông) - Yêu cầu kỹ thuật
  • FB Chat.txt