Dự án: Cơ điện nông nghiệp

Tên dự án
Cơ điện nông nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Cơ điện nông nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử - Khả năng nâng của cơ cấu treo 3 điểm phía sau
  • Máy kéo nông nghiệp - Phương pháp thử - Thử công suất của trục trích công suất
  • FB Chat.txt