Dự án: Bảo vệ thực vật

Tên dự án
Bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Bảo vệ thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất đồng (II) oxide
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật: Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Rệp sáp vảy đen Ross Lindingaspis rossi (Maskell)
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật: Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Nhện đỏ Chi lê Brevipalpus chilensis Baker
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật: Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với ngài đục quả đào Carposina sasakii Matsumura
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ gây hại thực vật: Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với ngài hại sồi dẻ Cydia latiferreana Walsingham và ngài đục quả óc chó Cydia pomonella Linnaeus
 • Quy trình giám định tuyến trùng thực vật: Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Globodera rostochiensis và Globodera pallida
 • Quy trình giám định tuyến trùng gây hại thực vật: Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Rhadinaphelenchus cocophilus
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây trồng nhóm cây dược liệu
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây trồng nhóm hoa, cây cảnh
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây trồng nhóm cây lâm nghiệp
 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nano bạc trong thuốc bảo vệ thực vật.
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Pentoxazone
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorobromo isocyanuric acid
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất ZnSO4.7H2O
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Humic acid
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm Auxin
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm Cytokinin
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Thiram
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Indanofan
 • Phần phụ lục khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây trồng nhóm cây lương thực
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây trồng nhóm cây rau
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây công nghiệp (cả dài ngày và ngắn ngày)
 • Phương pháp điều tra, phát hiện sinh vật gây hại thực vật đối với cây ăn quả
 • Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng
 • Yêu cầu đối với một phòng thử nghiệm giám định sinh vật gây hại thực vật
 • Quy trình giám định nấm gây hại thực vật - Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Polycrytalum pustulans (M.N Owen & Makef) M.B Ellis
 • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật- Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Potato spindle tuber viroid
 • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật- Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn Pantoea stewartii (Smith) Mergaert
 • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật- Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Alfalfa mosaic virus
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật- Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Drosophila suzukii Matsumura
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật - Phần xx: Yêu cầu cụ thể đối với Caliothrips fasciatus (Pergande)
 • FB Chat.txt