Dự án: Lĩnh vực Dược

Tên dự án
Lĩnh vực Dược
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ Y TẾ
Lĩnh vực
Lĩnh vực Dược
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Dược điển Dược thư VN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Acarbose
 • Carmelose
 • Gemfibrozil
 • Medroxyprogesteron acetat
 • Meropenem trihydrat
 • Mesalazin
 • Metoprolol succinat
 • Metoprolol tartrat
 • Moxifloxacin hydroclorid
 • Natri hydroxyd
 • Nước siêu tinh khiết
 • Ribavirin
 • Sertralin hydrochlorid
 • Simethicon
 • Spironolacton
 • Sucralfat
 • Sulfasalazin
 • Valsartan
 • Bột pha hỗn dịch uống sucrafat
 • Bột pha tiêm cefepim
 • Bột pha tiêm meropenem
 • Nang celecoxib
 • Nang gemfibrozil
 • Nang nifuroxazid
 • Nang tramadol
 • Thuốc nhỏ mắt moxifloxacin
 • Viên nén abacavir
 • Viên nén acarbose
 • Viên nén celecoxib
 • Viên nén gemfibrozil
 • Viên nén lopinavir + ritonavir
 • Viên nén metoprolol tartrat
 • Viên nén moxifloxacin
 • Viên nén nhai sucrafat
 • Viên nén ribavirin
 • Viên nén spironolacton
 • Viên nén tamoxifen
 • Viên nén valsartan
 • Viên nén giải phóng kéo dài felodipin
 • Carvedilol
 • Citicolin natri
 • Clobetasol propionat
 • Clomifen citrat
 • Curcumin
 • Dindanosin
 • Emtricitabin
 • Lysin hydroclorid
 • Mifepriston
 • Montelukas natri
 • Nimodipin
 • Ondansetron hydroclorid
 • Oxytoxin
 • Sildenafil citrat
 • Tadalafil
 • Tenofovir disoproxil fumarat
 • Tyrosin
 • Bột pha hỗn dịch attapulgit
 • Nang emtricitabin
 • Thuốc tiêm citicolin natri
 • Thuốc tiêm oxytoxin
 • Thuốc tiêm terbutalin
 • Viên nén bisoprolol
 • Viên nén carvedilol
 • Viên nén clomifen
 • Viên nén mifepriston
 • Viên nén montelukas
 • Viên nén nhai dindanosin
 • Viên nén nimodipin
 • Viên nén sildenafil
 • Viên nén tadalafil
 • Viên nén tenofovir disoproxil fumarat
 • Viên nén terbutalin
 • Cỏ sữa lá nhỏ
 • Cỏ sữa lá to