Dự án: Văn hóa

Tên dự án
Văn hóa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Văn hóa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Thư viện Quốc gia Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ mượn liên thư viện
  • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật - Yêu cầu thiết kế.