Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Khoa học – Công nghệ mật mã/ Ban Cơ yếu Chính phủ
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật mật mã- Chữ ký số RECDSA
  • Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật mật mã- Mã khối Magma và Kuznyechik
  • Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật mật mã-Hàm băm Streebog