Dự án: Quản lý đất đai

Tên dự án
Quản lý đất đai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Quản lý đất đai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Quản lý đất đai
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Quốc gia - Yêu cầu về dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
  • Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Quốc gia - Yêu cầu về dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
  • Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Quốc gia - Yêu cầu về dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện