Dự án: Viễn thám

Tên dự án
Viễn thám
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Viễn thám
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Viễn thám quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
  • Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia