Dự án: Khí tượng thủy văn

Tên dự án
Khí tượng thủy văn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục KTTV
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử
  • Đánh giá chất lượng dự báo - phần 2: đánh giá chất lượng dự báo các yếu tố thuỷ văn
  • Đánh giá chất lượng dự báo - phần 1: đánh giá chấy lượng dự báo các yếu tố khí tượng
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 12. Quan trắc ra đa thời tiết
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 13. Quan trắc khí tượng nông nghiệp
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 11. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều
  • Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 10. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều
  • Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn
  • Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng trên cao, ô dôn - bức xạ cực tím và ra đa thời tiết