Dự án: Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Tên dự án
Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ CÔNG AN
Lĩnh vực
Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phòng cháy chữa cháy- Xe ô tô chữa cháy công nghệ bọt khí nén – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Phòng cháy chữa cháy- Xe ô tô chữa cháy hóa chất – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  • Phòng cháy chữa cháy- Xe ô tô chữa cháy téc nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử