Dự án: MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Tên dự án
MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử
  • Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng