Dự án: Mỹ phẩm

Tên dự án
Mỹ phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Mỹ phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 217
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mỹ phẩm – Hướng dẫn định nghĩa và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm và thành phần mỹ phẩm thiên nhiên và hữu cơ – Phần 1: Định nghĩa các thành phẩn
  • Mỹ phẩm – Hướng dẫn định nghĩa và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm và thành phần mỹ phẩm thiên nhiên và hữu cơ – Phần 2: Tiêu chuẩn đối với sản phẩm và thành phẩn
  • Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Escherichia coli
  • Mỹ phẩm – Bao gói và ghi nhãn
  • Mỹ phẩm – Thực hành sản xuất tốt (GMP) – Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt
  • Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Nitroamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodiethanolamine (NDELA) trong mỹ phẩm bằng HPLC-MS-MS
  • Vi sinh vật – Mỹ phẩm – Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật trong mỹ phẩm
  • FB Chat.txt