Dự án: Sản phẩm thực phẩm

Tên dự án
Sản phẩm thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thực phẩm - Định lượng nhanh Staphylococcus aureus trong một số loại thực phẩm bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm nhanh PetrifilmTM
  • Thực phẩm - Định lượng Staphylococcus aureus trong một số sản phẩm sữa bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 3M™ PetrifilmTM
  • Thực phẩm - Định lượng Staphylococcus aureus trong sản phẩm thịt và sản phẩm thủy sản bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 3M™ PetrifilmTM
  • Thực phẩm - Định lượng nhanh vi khuẩn hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 3M™ PetrifilmTM
  • Thực phẩm – Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 3M™ PetrifilmTM
  • Thực phẩm - Phát hiện Salmonella bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm 3M™ PetrifilmTM