Dự án: Vấn đề chung về người tiêu dùng

Tên dự án
Vấn đề chung về người tiêu dùng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Vấn đề chung về người tiêu dùng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC COPOLCO
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mua sắm bền vững – Hướng dẫn
  • Mua bán hàng hóa đã qua sử dụng giữa các quốc gia
  • Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ liên quan – Nguyên tắc chung
  • Sản phẩm và dịch vụ liên quan – Thông tin cho người tiêu dùng
  • Bao gói – Khuyến nghị đề cập đến nhu cầu của người tiêu dùng