Dự án: Hệ thống giao thông thông minh

Tên dự án
Hệ thống giao thông thông minh
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Hệ thống giao thông thông minh
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 204
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao thức hướng dẫn thông qua trạm ITS cá nhân cho hệ thống cảnh báo an toàn – Phần 1: Thông tin chung và định nghĩa trường hợp sử dụng
  • Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao thức hướng dẫn thông qua trạm ITS cá nhân cho hệ thống cảnh báo an toàn – Phần 2: Đặc tả và yêu yề giao thức hướng dẫn đường (RGP)
  • Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao thức hướng dẫn thông qua trạm ITS cá nhân cho hệ thống cảnh báo an toàn – Phần 3: Quy định kiểm tra phù hợp giao thức hướng dẫn đường RGP
  • Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao diện phương tiện để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ITS – Phần 1: Thông tin chung và định nghĩa trường hợp sử dụng
  • Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao diện phương tiện để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ITS – Phần 2: Yêu cầu và đặc tả giao thức cổng hợp nhất (UGP) cho giao diện cổng trạm phương tiện ITS (V-ITS-SG)
  • Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Giao diện phương tiện để cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ITS – Phần 3: Đặc tả máy chủ và máy khách (API) giao thức giao diện phương tiện hợp nhất (UVIP)
  • FB Chat.txt