Dự án: Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác

Tên dự án
Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép đo hiệu suất phân đoạn và điện trở dòng khí
  • Bộ lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nhỏ nhất