Dự án: Phân tích cảm quan

Tên dự án
Phân tích cảm quan
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Phân tích cảm quan
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Điều kiện ban đầu và huấn luyện chuyên gia đánh giá để phát hiện và nhận biết mùi
  • Phân tích cảm quan – Hướng dẫn đánh giá cảm quan màu sắc của sản phẩm
  • Phân tích cảm quan – Xác định và lựa chọn các thuật ngữ mô tả đối với việc thiết lập đặc tính cảm quan theo cách tiếp cận đa chiều
  • Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chung để thiết lập đặc tính cảm quan
  • Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chung để tiến hành các phép thử thị hiếu với người tiêu dùng trong khu vực được kiểm soát
  • Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chuẩn bị mẫu đối với các mẫu không thể phân tích cảm quan trực tiếp