Dự án: Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm

Tên dự án
Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Các phương pháp lấy mẫu bề mặt
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 2: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu thịt và sản phẩm thịt
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 3: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu sản phẩm hỗn hợp
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính b-glucuronidase – Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 °C sử dụng màng lọc và 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện staphylococcal enterotoxin trong thực phẩm bằng enzym miễn dịch