Dự án: Nhiên liệu khoáng rắn

Tên dự án
Nhiên liệu khoáng rắn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Nhiên liệu khoáng rắn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Than nâu và than non – Xác định lượng nhựa, nước, khí và cặn cốc bằng phương pháp chưng cất ở nhiệt độ thấp
  • Nhiên liệu khoáng rắn-Từ vựng-Phần 2: Thuật ngữ liên quan đến lấy mẫu, thử nghiệm và phân tích
  • Than – Xác định đặc tính dẻo – Phương pháp dẻo kế mômen xoắn không đổi
  • Cốc – Xác định chỉ số khả năng phản ứng cốc (CRI) và độ bền cốc sau phản ứng
  • Nhiên liệu khoáng rắn – Hướng dẫn xác nhận các phương pháp phân tích khác nhau
  • Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần