Dự án: Cao su và sản phẩm cao su

Tên dự án
Cao su và sản phẩm cao su
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Cao su và sản phẩm cao su
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo – Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo
  • Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Độ bền rạn nứt ôzôn – Phần 3: Các phương pháp tham khảo và thay thế để xác định nồng độ ozon trong buồng thí nghiệm
  • Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • Ống và hệ ống mềm cao su và chất dẻo - Thử nghiệm thủy tĩnh
  • Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ
  • Cao su thiên nhiên thô – Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)
  • Ống mềm cao su và chất dẻo – Đánh giá độ bền ôzôn dưới điều kiện tĩnh