Dự án: Đèn LED chiếu sáng đường phố

Tên dự án
Đèn LED chiếu sáng đường phố
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Đèn LED chiếu sáng đường phố
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đèn LED chiếu sáng đường phố – Hiệu suất năng lượng
  • Đèn điện – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố