Dự án: Máy làm đất

Tên dự án
Máy làm đất
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy làm đất
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 127
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Máy làm đất – Máy ủi – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy xúc – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy đổ đất – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy nạo đất – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy vun đất – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy xúc thủy lực – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy đào tự hành – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy đầm lăn – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy xúc hai đầu – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy xẻ đất – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại
 • Máy làm đất – Máy đào dùng cáp – Thuật ngữ và yêu cầu thương mại