Dự án: Máy lạnh và điều hòa không khí

Tên dự án
Máy lạnh và điều hòa không khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy lạnh và điều hòa không khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và đánh giá tính năng
  • Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió – Thử và đánh giá tính năng
  • Hệ thống điều hòa nhiều cục và bơm nhiệt gió-gió – Thử và đánh giá tính năng
  • Tháp giải nhiệt bằng nước – Thử và đánh giá tính năng nhiệt