Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Viện KHKT Bưu điện)
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Thuật ngữ và định nghĩa
  • Thuật ngữ, định nghĩa cho Internet vạn vật (IoT)
  • Kiến trúc tham chiếu cho Internet vạn vật (IoT)
  • Internet vạn vật (IoT) - Các yêu cầu chung
  • Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn ứng dụng - Phần 1: Tổng quan và khái niệm
  • Kiến trúc tham chiếu cho các giải pháp kiến trúc hướng dịch vụ (SOA RA)