Dự án: Nông sản thực phẩm

Tên dự án
Nông sản thực phẩm
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Nông sản thực phẩm
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đường thô
  • Đường trắng
  • Đường tinh luyện
  • Muối thực phẩm
  • Sắn củ tươi - Xác định điểm bột
  • Hạt điều rang
  • Gạo đồ
  • Muối tinh
  • FB Chat.txt