Dự án: Thủy lợi

Tên dự án
Thủy lợi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thủy lợi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng công ty Tư vấn XDTL Việt Nam - CTCP
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Công trình thủy lợi - Khớp nối - Phần 1. Yêu cầu thiết kế
 • Công trình thủy lợi - Khớp nối - Phần 2. Yêu cầu trong thi công và nghiệm thu
 • Công trình thủy lợi - Tường hào Bentonite chống thấm nền Phần 1. Yêu cầu thiết kế
 • Công trình thủy lợi - Tường hào Bentonite chống thấm nền Phần 2. Yêu cầu trong thi công và nghiệm thu
 • Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu khoan phụt vào nền đất và thân đập (bao gồm cả 1 nút và 2 nút)
 • Hệ thống thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng nước
 • Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển
 • Công trình thủy lợi - Sử dụng tro bay trong trong vữa bê tông thủy công - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
 • Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế
 • Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện
 • Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu
 • Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - Yêu cầu thiết kế
 • Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế