Dự án: Hướng dẫn kiểm dịch thực vật

Tên dự án
Hướng dẫn kiểm dịch thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Hướng dẫn kiểm dịch thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Giám định và Kiểm dịch thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hướng dẫn việc xây dựng và đánh giá các biện pháp tổng hợp trong hệ thống quản lý nguy cơ dịch hại
  • Hướng dẫn báo cáo về tình hình xuất hiện và bùng phát sinh vật gây hại
  • Hướng dẫn quy trình thiết lập vùng ít phổ biến sinh vật gây hại
  • Phân loại vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo nguy cơ dịch hại
  • FB Chat.txt