Dự án: Kiểm dịch thực vật

Tên dự án
Kiểm dịch thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Kiểm dịch thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Giám định và Kiểm dịch thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Quy trình giám định nấm gây hại thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Puccinia psidii G. Winter.
 • Quy trình giám định nấm gây hại thực vật -Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Balansia oryzae - sativa Hashioka
 • Quy trình giám định nấm gây hại thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Synchytrium endobioticum
 • Quy trình giám định nấm gây hại thực vật
 • Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 1: Quy định chung
 • Quy trình giám định tuyến trùng thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo&Finley, Meloidogyne ethiopica Whitehead, Meloidogyne fallax Karssen và Meloidogyne hapla Chitwood.
 • Quy trình giám định tuyến trùng thực vật. Phần 2:…Yêu cầu cụ thể đối với Ditylenchus dipsaci và Ditylenchus destructor
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với Ceratitis capitata (Wiedemann), Ceratitis cosyra Karsch, Ceratitis quinaria (Bezzi), và Ceratitis rosa Karsch.
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với Anastrephafraterculus (Wiedemann), Anastrephaludens (Loew), Anastrephaobliqua (Macquart), Anastrephaserpentina (Wiedemann) và Anastrephastriata Schine
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với Bactrocera albistrigata (de Meijere), Bactrocera depressa Shiraki, Bactrocera tryoni (Froggatt) và Bactrocera tsuneonis (Miyake)
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật. Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với vòi voi hại xoài Sternochetus mangiferae (Fabricius)
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật - Phần 2...: Yêu cầu cụ thể đối với mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier)
 • Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 1: Quy định chung
 • Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 2…: Yêu cầu cụ thể đối với cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop
 • Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 2: Quy định cụ thể đối với cỏ ma ký sinh Striga densiflora (Benth.) Benth., Striga hermonthica (Del.) Benth., Striga angustifolia (D. Don) C. J. Saldanha và Striga asiatica (L.) Kuntze
 • Quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên là nhóm côn trùng bắt mồi ăn thịt được sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam
 • Quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên là nhóm sinh vật ký sinh được sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam