Dự án: Khảo nghiệm hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật

Tên dự án
Khảo nghiệm hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Khảo nghiệm hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm KĐ & KN thuốc BVTV Phía Bắc
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với dòi đục lá hại cây họ bầu bí.
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh đốm lá hại cây ngô.
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 3-…Yêu cầu cụ thể đối với phòng trừ cỏ hại cây trồng cạn ngắn ngày.
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với sâu khoang hại cây rau thập tự
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh thán thư hại cây cà chua
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh thán thư hại cây họ bầu bí
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh sương mai hại cây họ thập tự
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 3-…Yêu cầu cụ thể đối với phòng trừ cỏ hại cây dài ngày
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh chết nhanh hại hồ tiêu
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với rệp hại cây cà phê
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với nhện lông nhung (Eriophyses dimocarpi Kuang) hại nhãn, vải.
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với sâu vẽ bùa hại cây có múi
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với bọ cánh tơ hại cây chè
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh khô vằn hại cây ngô
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với sâu hại cây hành: Hành lá, hành tím, hành tây
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh hại cây hành: Hành lá, hành tím, hành tây
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 1-…Yêu cầu cụ thể đối với sâu hại cây họ đậu dạng dây leo: Đậu đũa, đậu cove, đậu rồng,…
 • Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. Phần 2-…Yêu cầu cụ thể đối với bệnh hại cây họ đậu dạng dây leo: Đậu đũa, đậu cove, đậu rồng, …