Dự án: Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Tên dự án
Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm KĐ & KN thuốc BVTV Phía Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Rau quả- Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm thiourea
  • Gạo, hồ tiêu- Xác định dư lượng thuốc BVTV nereistoxin, thiosultap sodium
  • Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có độ phân cực cao: Paraquat, Diquat, Glyphosate, Glufosinate, Phosphonic acid, Streptomycin, Kasugamycin,…
  • FB Chat.txt