Dự án: Bảo vệ thực vật

Tên dự án
Bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm KĐ & KN thuốc BVTV Phía Bắc
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Nicosulfuron
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Propamocarb HCl
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất beta –cyfluthrin
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Carbaryl
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Fluazinam
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Niclosamide
  • Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Metolachlor
  • FB Chat.txt