Dự án: Phân bón

Tên dự án
Phân bón
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Phân bón
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm KĐ và KN thuốc phía Bắc
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Phân bón - Phương pháp xác định hàm lượng vitamin - Phần 1. Phương pháp xác định hàm lượng vitamin nhóm B, Phần 2. Phương pháp xác định hàm lượng vitamin C
 • Phân bón - Phương pháp xác định hàm lượng GA3
 • Phân bón - Phương pháp xác định hàm lượng NAA, NOA
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Steptomyces - Phần 1. Định lượng Steptomyces, Phần 2. Định lượng Steptomyces Microflavus
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Azospirillum - Phần 1. Định lượng Azospirillum, Phần 2.1. Định lượng Azospirillium lipoferum, Phần 2.2. Định lượng Azospirillium brasilense
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Azotobacter - Phần 1. Định lượng Azotobacter, Phần 2.1. Định lượng Azotobacter chorococum, Phần 2.2.. Định lượng Azotobacter vinelandii
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Paenibacillus - Phần 1. Định lượng Paenibacillus, Phần 2.1. Định lượng Paenibacillus durum, Phần 2.2. Định lượng Paenibacillus florescence, Phần 2.3. Định lượng Paenibacillus gordonae, Phần 2.4. Định lượng Paenibacillus polymyxa
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Saccharomyces - Phần 1. Định lượng Saccharomyces, Phần 2.1. Định lượng Saccharomyces cereviciace, Phần 2.2. Định lượng Saccharomyces ereviside, Phần 2.3. Định lượng Saccharomyces sake
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Nitrosomonas - Phần 1. Định lượng Nitrosomonas, Phần 1.1.Định lượng Nitrosomonas Pseudomonas
 • Phân bón vi sinh vật - Định lượng Lactobacillus,  Phần 1. Định lượng Lactobacillus, Phần 2.1.Định lượng Lactobacillus acidophilus
 • Phân bón - Phương pháp xác định hàm lượng Nitrobenzen
 • Phân bón: Phương pháp xác định hàm lượng Thioure
 • Phân bón: Phương pháp xác định hàm lượng độ PH
 • Phân bón: Phương pháp xác định hàm lượng Clorine (PP xác định Clorine)
 • Phân bón. Phương pháp xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước.
 • Phân bón. Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit.
 • Phân bón - Xác định hàm lượng lưu huỳnh hòa tan
 • Phân bón rắn - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử
 • Phân bón - Phương pháp xác định hàm lượng amino acid, Phần 1. Xác định hàm lượng amino acid tổng số, Phần 2. Xác định hàm lượng amino acid tự do, Phần 3. Xác định hàm lượng từng loại amino acid cụ thể
 • Phân bón - Phương pháp xác định tỷ trọng