Dự án: Văn hóa

Tên dự án
Văn hóa
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Văn hóa
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mỹ thuật – Thuật ngữ và định nghĩa
  • Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật- Khảo sát, đánh giá hiện trạng
  • Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Yêu cầu kỹ thuật