Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin –Kỹ thuật an toàn – Mã hóa ký
  • Công nghệ thông tin –Kỹ thuật an toàn – Phần 5: Các hàm băm
  • Công nghệ thông tin –Kỹ thuật an toàn – Bộ tạo số nguyên tố
  • Công nghệ thông tin –Kỹ thuật an toàn – Các thuật toán mật mã và kiểm thử phù hợp các cơ chế an toàn
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Mã hóa có xác thực
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn –Quản lý khóa – Phần 5: Nhóm quản lý khóa
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Xác thực thực thể ẩn danh – Phần 1: Tổng quan
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Xác thực thực thể ẩn danh – Phần 2: Các cơ chế dựa trên chữ ký sử dụng một nhóm khóa công khai
  • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Xác thực thực thể ẩn danh – Phần 4: Các cơ chế dựa trên bí mật yếu