Dự án: Địa chất khoáng sản

Tên dự án
Địa chất khoáng sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Địa chất khoáng sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục ĐCKSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 1. Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích Đệ tứ
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 2. Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích trước Đệ tứ
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 3. Phương pháp đo vẽ các thành tạo biến chất
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 4.Phương pháp đo vẽ các thành tạo núi lửa không phân tầng
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 5. Phương pháp đo vẽ cấu trúc - kiến tạo
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 6. Phương pháp đo vẽ vỏ phong hóa
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 7. Phương pháp điều tra tai biến địa chất
 • Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 8. Phương pháp điều tra địa chất môi trường
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra .
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra .
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng ngoài nhà do bức xạ gamma gây ra.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng trong nhà do bức xạ gamma gây ra.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp đánh giá liều bức xạ do các nhân phóng xạ xâm nhập qua đường tiêu hóa.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ radon ngoài nhà.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ radon trong nhà.
 • Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ suất liều gamma ngoài nhà.
 • Quặng Uran - Xác định hàm lượng urani, thory - Phương pháp khối phổ (ICP-MS)
 • Đất, đá quặng đất hiếm - Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - Phương pháp khối phổ ICP-MS
 • Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học
 • Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu khoáng tướng
 • FB Chat.txt