Dự án: THÉP KHÔNG GỈ, THÉP TẤM

Tên dự án
THÉP KHÔNG GỈ, THÉP TẤM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THÉP KHÔNG GỈ, THÉP TẤM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thép tấm các bon mạ kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt
  • Thép không gỉ công dụng chung - Phần 2: Thanh, dây, hình chịu ăn mòn.
  • Thép không gỉ công dụng chung - Phần 3: Sợi
  • Thép tấm cacbon cán nguội chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt
  • Thép tấm các bon mạ kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt
  • Thép tấm kết cấu cán nóng Hot-rolled steel sheet of structural quality
  • Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao
  • Thép tấm kết cấu cán nguội
  • Thép tấm cacbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục