Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic – Phần 1: Tổng quan
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic – Phần 5: Các kỹ thuật tạo đường cong elliptic
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Bộ tạo bít ngẫu nhiên
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Lược đồ chữ ký số có khôi phục thông điệp – Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Lược đồ chữ ký số có khôi phục thông điệp – Phần 3: Các cơ chế dựa trên bài toán Logarit rời rạc
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Mật mã hạng nhẹ -Phần 1: Tổng quan
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Mật mã hạng nhẹ - Phần 2: Mã khối
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Mật mã hạng nhẹ - Phần 3: Mã dòng
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Xác thực thực thể - Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật tri thức không
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Xác thực thực thể - Phần 6: Cơ chế sử dụng truyền dữ liệu thủ công
 • FB Chat.txt