Dự án: Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối

Tên dự án
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thóc tẻ
  • Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật
  • Sắn lát - Yêu cầu kỹ thuật