Dự án: Cơ điện NN&CNSTH

Tên dự án
Cơ điện NN&CNSTH
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Cơ điện NN&CNSTH
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; - Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy cấy – Yêu cầu kỹ thuật
  • Máy nông nghiệp tự hành - Quy trình kiểm tra đánh giá sự ổn định
  • FB Chat.txt