Dự án: Lâm nghiệp

Tên dự án
Lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Tổng cục Lâm nghiệp
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU). Phần 5. Nhóm loài cây thân gỗ lấy tinh dầu.
  • Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 6. Nhóm loài cây thân thảo, dây leo lấy củ.
  • Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 7. Nhóm loài tre, nứa.
  • Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 8. Nhóm loài song, mây
  • Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và ổn định (DUS) - Phần 4. Giống Mắc ca
  • Giống cây lâm nghiệp – Hạt giống – Yêu cầu kỹ thuật