Dự án: Công trình thủy lợi

Tên dự án
Công trình thủy lợi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Công trình thủy lợi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Quản lý xây dựng công trình
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Công trình thủy lợi – Thiết bị quan trắc – Yêu cầu thiết kế
 • Công trình thủy lợi – Thiết bị quan trắc –Yêu cầu trong thi công và nghiệm thu
 • Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất - Phần 1. Khoan máy
 • Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất - Phần 2. Khoan tay
 • Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất - Phần 3. Đào
 • CTTL – Yêu cầu thiết kế đập bê tông đầm lăn
 • CTTL - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ
 • CTTL - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước
 • CTTL - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống
 • CTTL – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế
 • CTTL- Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới cho cây cà phê cây chè