Dự án: Giống vật nuôi

Tên dự án
Giống vật nuôi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Giống vật nuôi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Chăn nuôi
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giống lợn nội (Lũng Pù, Vân Pa, Sóc) - Yêu cầu kỹ thuật
  • FB Chat.txt