Dự án: Thức ăn chăn nuôi

Tên dự án
Thức ăn chăn nuôi
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thức ăn chăn nuôi
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Chăn nuôi
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định maduramicin-amoni bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao pha đảo có tạo dẫn xuất sau cột
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định tổng hàm lượng fumonisin B1 & B2 trong thức ăn chăn nuôi hỗn hợp - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao pha đảo có làm sạch bằng cột miễn nhiễm với detector huỳnh quang sau khi tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng ochratoxin A bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang và làm sạch bằng cột miễn nhiễm
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định nicarbazin bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng Auranmin O bằng phương pháp sắc ký lỏng
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng Cysteamine bằng phương pháp sắc ký lỏng
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chất tạo màu. Phần 1. Xác định Canthaxanthin bằng phương pháp sắc ký lỏng
  • Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chất cấm Beta agonist (Clenbuterol, salbutamol, ractopamnine) bằng phương pháp sắc khối phổ
  • Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu
  • FB Chat.txt