Dự án: Kiểm dịch thực vật

Tên dự án
Kiểm dịch thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Kiểm dịch thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Bảo vệ thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Giám định các loại nấm bệnh là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam - Quy định chung
 • Quy trình giám định bệnh khô cành cam quýt Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Quy trình giám định bệnh than đen lúa mỳ Tilletia indica Mitra là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam (Schilb.) Percival
 • Quy trình giám định côn trùng và nhện gây hại thực vật - Quy định chung
 • Quy trình giám định rệp sáp vảy San Jose' Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Quy trình giám định mọt thóc Sitophilus granarius L. là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Quy trình giám định mọt to vòi Caulophilus oryzae là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Quy trình giám định mọt cứng đốt (Trogoderma granarium Everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum Leconte) là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Quy trình giám định vi khuẩn, virus, viroid, phytoplasma gây hại thực vật – Quy định chung
 • Bệnh vi khuẩn thối loét cà chua Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
 • Phân tích nguy cơ trở thành đối tượng kiểm dịch thực vật đối với cỏ từ nước ngoài vào Việt Nam
 • FB Chat.txt