Dự án: Bảo vệ thực vật

Tên dự án
Bảo vệ thực vật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Bảo vệ thực vật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Bảo vệ thực vật
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fenitrothion – Yêu cầu kỹ thuật và PP thử
 • Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fenthion – Yêu cầu kỹ thuật và PP thử
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 1: Quy định chung
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 2: Xác định hàm lượng hoạt chất MPCA
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 3: Xác định hàm lượng hoạt chất brodifacoum
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 4: Xác định hàm lượng hoạt chất Epoxiconazole
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 5: Xác định hàm lượng hoạt chất Mancozeb
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 6: Xác định hàm lượng hoạt chất Ametryn
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 7: Xác định hàm lượng hoạt chất Clothianidin
 • Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 8: Xác định hàm lượng hoạt chất Dimethomorph
 • Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định đa dư lượng thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid (bifenthrin , cyfluthrin , cyhalothrin, cypermethrin, deltamethrin , fenpropathrin, fenvalerate , permethrin ,....)
 • Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định đa dư lượng thuốc trừ sâu nhóm Lân hữu cơ (dichlorvos, monocrotophos , phosphamidon, phenthoate, malathion, dimethoate, pyridaphenthion , diazinon, ....)
 • Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định đa dư lượng thuốc trừ sâu nhóm Chlor hữu cơ (DDT, Aldrin, Endrin, Dieldrin, Endosulfan, HCH,...)
 • Thuốc trừ sâu - Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu hại cây ăn quả dạng dây leo, thân bò
 • Thuốc trừ bệnh - Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh hại cây ăn quả dạng dây leo, thân bò
 • Thuốc trừ bệnh - Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ các loại bệnh hại cây chôm chôm, nhãn, vải
 • Thuốc trừ bệnh - Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ các loại bệnh hại cây dâu tây
 • FB Chat.txt