Dự án: Trồng trọt

Tên dự án
Trồng trọt
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Trồng trọt
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Trồng trọt
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm VCU - Phần 1: Quy định chung
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm VCU – Phần 2: Cây lúa
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm VCU – Phần 3: Cây ngô
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm DUS - Phần 1: Quy định chung
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm DUS - Phần 2: Cây lúa
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm DUS– Phần 3: Cây ngô
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 1: Quy định chung
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 2: Cây chè
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 3: Cây cà phê
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 4: Cây hồ tiêu
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 5: Cây điều
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 6: Cây cao su
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm VCU - Phần 7: Cây ca cao
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 1: Quy định chung
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 2: Cây tiêu
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 3: Cây cao su
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 1: Quy định chung
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 2: Cây chôm chôm
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 3: Cây Chanh leo
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 4: Cây Thanh long
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 5: Cây nho
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 6: Cây lê
 • Giống cây ăn quả - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng – Phần 7: Cây bơ
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 1: Quy định chung
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 2: Cây Thanh long
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 3: Cây Xoài
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 4: Cây nhãn
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 5: Cây vải
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 6: Cây cam
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 7: Cây bưởi
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 8: Cây chuối
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 9: Cây dứa
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 10: Cây dừa
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 11: Cây sầu riêng
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 12: Cây chôm chôm
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 13: Cây Chanh leo
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 14: Cây nho
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 15: Cây quýt
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 16: Cây bơ
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm VCU- Phần 17: Cây măng cụt
 • Cây giống, hạt giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1: Quy định chung
 • Cây giống, hạt giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật – Phần 2: Cây thanh long
 • Cây giống, hạt giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật – Phần 3: Cây chôm chôm
 • Cây giống, hạt giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật – Phần 4: Cây chanh leo
 • Cây giống, hạt giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật – Phần 5: Cây chuối
 • Cây giống, hạt giống cây ăn quả - Yêu cầu kỹ thuật – Phần 6: Cây nho